POLÍTICA DE PRIVACITAT I TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ DE LA COMPANYIA DE SANTA TERESA DE JESÚS PROVÍNCIA TERESIANA D’EUROPA

1.- DRET D’INFORMACIÓ

Conformement al que disposa l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant LOPDGDD) i l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades 2016/ 679 (RGPD) us informem de:

1.1.- Identificació de responsables

El responsable del tractament és la Companyia de Santa Teresa de Jesús Província Teresiana d’Europa

CIF: R2802447I

Domicili: C/ Federico Grases, 21 (28025 – Madrid)

Correu electrònic:pte_canal@stjteresianas.org

El delegat de protecció de dades és CIPDI Tractament de la Informació SL. Podeu contactar amb correu electrònic per a consultes de protecció de dades ambteresianes.eu@dpo.cat.

1.2.- Finalitats de tractament

1.2.1.- Finalitat general i base jurídica

Les dades que ens faciliti en els formularis que trobareu a la web, les que ens envieu a la nostra adreça de correu electrònic i les que es puguin generar mentre mantingui relació amb la COMPANYIA DE SANTA TERESA DE JESÚS s’incorporaran, tal com ens els cedeixi , a un fitxer titularitat del responsable del tractament.

Utilitzarem les dades per prestar-li els serveis que ens sol·liciti i per enviar informació de les nostres activitats i serveis per correu electrònic oa l’adreça postal que ens faciliti.

La base jurídica del tractament rau en la relació jurídica i/o contractual que mantingui amb el responsable del tractament i en el consentiment que atorga acceptant aquesta política.

1.2.2.- Tractament d’imatges

La COMPANYIA DE SANTA TERESA DE JESÚS documenta els esdeveniments que organitza de caràcter públic amb fotografies i vídeos per tal de fer difusió a la seva web o altres espais de difusió pública d’informació com són: la pròpia web, les xarxes socials on responsable del tractament disposi de perfil creat i publicacions pròpies o premsa. Podeu obtenir més informació sobre aquest apartat consultant el web de la Companyia o contactant amb el DPD.

El tractament d’aquestes imatges està legitimat amb el consentiment dels afectats en aplicació de l’article 8 de laLO 1/1982 de protecció del dret a l’honor, la intimitat i la pròpia imatge.

1.3.- Categoria de dades

Derivada de les finalitats abans esmentades, la Companyia de Santa Teresa de Jesús gestiona les següents categories de dades:

• El personal i els voluntaris degudament autoritzats per la direcció de la Companyia.

• Els proveïdors necessaris per donar compliment a les demandes.

• L’administració pública a l’àmbit de les seves competències.

En tot cas, podeu ampliar aquesta informació consultant el DPD.

1.4.- Categories de destinataris

Per donar compliment a les finalitats anteriors tindran accés a les seves dades:

  • El personal i els voluntaris degudament autoritzats per la direcció de la Companyia.
  • Els proveïdors necessaris per donar compliment a les demandes.
  • Ladministració pública en làmbit de les seves competències.

En tot cas, podeu ampliar aquesta informació consultant el DPD.

1.5.- Transferència internacional de dades

Per desenvolupar les seves funcions, de vegades, la Companyia cedeix i diposita dades personals fora de la Unió Europea.

1.6.- Termini de conservació de la informació

La Companyia de Santa Teresa de Jesús conservarà les dades personals dels interessats únicament durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollides, mentre no revoqui els consentiments atorgats. Posteriorment, en cas que sigui necessari, mantindrà la informació bloquejada durant els terminis legalment establerts.

1.7.- Drets de l’interessat

Té dret a accedir, rectificar, suprimir, oposar-se a què tractem les seves dades, a limitar el tractament, a demanar la portabilitat de les dades, a no ser sotmès a decisions individuals automatitzades ia revocar el consentiment que atorga en aquest moment seguint les instruccions que assenyalem a continuació.

Per exercir aquests drets podeu adreçar-vos a les adreces de contacte de l’apartat 1.1, o enviar un correu electrònic a l’adreçapte_canal@stjteresianas.orgamb el text «protecció de dades» a l’assumpte, acompanyant còpia de document identificatiu de la persona interessada.

1.8.- Dret de reclamació

L’organisme competent per conèixer sobre la correcta aplicació de les normes sobre tractament de la informació a la Companyia de Santa Teresa és l’Autoritat de Protecció de Dades, amb domicili al Carrer Jorge Juan núm. 6 de Madrid.

1.9.- Obligacions de linteressat

L’interessat ha d’aportar informació veraç i actualitzada en tots els processos de recollida de dades, i és l’únic responsable en cas de vulneració d’aquesta obligació.

Als formularis de recollida de dades estan marcades les dades que és obligatori aportar, en funció de la demanda que faci l’interessat. El fet de no aportar les dades sol·licitades pot tenir com a conseqüència la impossibilitat de participar en activitats o de rebre el servei que sol·licite.

1.10.- Elaboració de perfils

Per complir els objectius de la Companyia i, sobretot, per prestar una atenció més personalitzada, curosa i eficaç de l’usuari i de l’interessat, de vegades cal elaborar perfils dels destinataris dels serveis. En cap cas, l’elaboració del perfil no es fa de manera exclusivament automatitzada.

2. EL CONSENTIMENT DE L’USUARI

S’entén que l’usuari accepta les condicions establertes si prem el botó ‘ACCEPTAR’ que es troba a tots els formularis de recollida de dades, o si envia un missatge per correu electrònic.

Les dades personals es guarden a la Base de Dades General dAdministració que, en tot cas, garanteix les mesures tècniques i organitzatives per preservar la integritat i la seguretat de la informació que tracta.

3. SEGURETAT

La Base de Dades General està dotada del preceptiu Reglament Intern de Seguretat i ha establert i implantat tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades facilitades. El tractament de les dades personals està ajustat a la normativa establerta a la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016.

4. – ÚS DE ADRECES IP

Per facilitar la cerca de recursos que creiem que són del vostre interès, podeu trobar en aquesta web enllaços a altres pàgines.

Aquesta política de privadesa només s’aplica a aquesta web. La COMPANYIA DE SANTA TERESA DE JESÚS no garanteix el compliment d’aquesta política a altres webs, ni es fa responsable dels accessos mitjançant enllaços des d’aquest lloc.