Marc Legal

Constitució Espanyola, de 27 de desembre de 1978.
Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.
Decret 151/2008, de 29 de juliol, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2008-2009. Aprova la cartera de serveis socials per al període 2008-2009, amb la finalitat de determinar el conjunt de prestacions que ha de prestar la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, entre els quals es detallen:
  • Servei de pis assistit per a joves de 16 a 18 anys.
  • Servei de pis assistit per a joves majors de 18 anys.
  • Servei de residència o pisos per a joves vinculats a programes d’inserció.
  • Servei d’acompanyament especialitzat a joves tutelats/des i extutelats/des.

Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Concreta els nivells de seguretat que cal aplicar en funció del tipus de dades de caràcter personal, les obligacions dels responsables d’emmagatzemar-les i tractar-les i els drets de les persones afectades.

Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. Defineix les situacions amb necessitat d’atenció especial, fa esment dels recursos per als infants i adolescents i remet a les que s’estableixin en la Cartera de serveis socials.

Decret 339/2006, de 5 de setembre, de desplegament de la llei 10/1997, de la renda mínima d’inserció amb les modificacions introduïdes pel Decret.

Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia deCatalunya (BOE 172, de 20.07.2006; DOGC 4680, de 20.07.2006) *.Estableix la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya en matèria de protecció a la infància i l’adolescència (article 166.3).

Decret 572/2006, de 19 de desembre, de reestructuració parcial del Departament d’Acció Social i Ciutadania (DOGC 4785, de 21.12.2006). De la Secretaria d’Infància i Adolescència en depenen la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats, que s’estructuren d’acord amb el Decret 243/2005, de 8 de novembre.
Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic (DOGC 4691, de 04.08.2006). Regula, entre d’altres, les prestacions econòmiques de dret subjectiu dirigides a joves extutelats per la DGAIA i les dirigides a les famí- lies acollidores d’infants i adolescents sota la tutela de la DGAIA, ja es trobin sota l’atenció en família extensa o aliena. Decret 185/2003, d’1 d’agost, de creació de la Comissió del segon Pla de coordinació de mesures interdepartamentals adreçades a les persones joves tutelades per l’Administració de la Generalitat en arribar a la majoria d’edat (DOGC 3942, de 7.8.2003). Crea la Comissió del segon Pla de coordinació de mesures interdepartamentals adreçades a les persones joves tutelades per l’Administració de la Generalitat en arribar a la majoria d’edat, que es constitueix com a un òrgan de coordinació dels àmbits públics implicats.

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Defineix els principis i mecanismes de garantia i protecció en el tractament de les dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques i especialment del seu honor i intimitat personal i familiar.
Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció.Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials. (DOGC 2237, de 31.7.96). Actualitza les condicions funcionals i la tipologia dels serveis i establiments socials, i també les prestacions econòmiques. Resolució de 26 de gener de 1995. Acord de 28 de setembre de 1994, del Govern de la Generalitat de Catalunya, d’aprovació del Pla de coordinació de mesures interdepartamentals adreçades als joves tutelats per l’Administració de la Generalitat en arribar a la majoria d’edat. (DOGC 2010, de 10.2.95). El Pla inclou diferents mesures que tenen en compte tres eixos fonamentals: l’àmbit en què s’inclou la mesura (habitatge, treball, formació, etc,); l’objectiu fonamental de la mesura i, finalment, la unitat o l’organisme que assumeix la responsabilitat primera de dur-la a terme.

Pla d’igualtat

Per consultar el nostre pla d’igualtat segueix l’enllaç

Política de qualitat

Per consultar la política de qualitat segueix l’enllaç