La Llar compta amb un equip educatiu format per :

Directora

És la responsable última del recurs.

Funcions:

 • Vetllar pel bon funcionament del pis.
 • Fer recerca de fonts de finançament pel pis.
 • Signar contractes.
 • Vetllar perquè el pis aporti un àmbit acollidor i tranquil que afavoreixi la seguretat de les noies.
 • Informar cada jove del funcionament del projecte, de la temporalitat del recurs i d’aspectes econòmics.
 • Garantir el dret a la intimitat i a la no divulgació de les dades personals de les joves i dels seus familiars.
 • Valorar cada cas de derivació.
 • Vetllar per la correcta coordinació amb la xarxa de serveis de suport que intervenen en el procés de les joves.
 • Realitzar la coordinació externa amb l’Administració competent.
 • Vetllar per l’elaboració del material tècnic educatiu i metodològic.
 • Vetllar per l’elaboració del Projecte Educatiu, el RRI, Programa Anual i la Memòria Anual del pis.
 • Supervisar la sortida del pis.
 • Registrar els comptes anuals i el pressupost.
 • Revisar periòdicament el projecte amb la resta de l’equip educatiu.
 • Garantir la coordinació de l’equip mitjançant reunions periòdiques.

Referents educatius

Proveeix els joves dels recursos necessaris per avançar en el seu procés d’autonomia i gestiona la part tècnica del projecte.

Funcions:

 • Col·laborar amb direcció en l’estudi de cada cas per a la derivació dels joves i en el procés d’acollida als pisos.
 • Preparar la documentació necessària per fer les sol·licituds de finançament.
 • Coordinar-se amb la xarxa de serveis de suport que intervenen en el procés dels joves.
 • Elaborar el material tècnic educatiu i metodològic.
 • Estudiar els informes dels casos i les derivacions i preparar l’acollida al pis juntament amb l’equip educatiu.
 • Supervisar periòdicament l’estat del pis, les habitacions dels joves, l’alimentació.
 • Afavorir la bona convivència en el pis.
 • Elaborar i registrar el PEI, l’ITSE, la Planificació Anual i la Memòria Anual.
 • Sistematitzar les sessions d’acompanyament per assessorar els joves en la definició i execució del seu Projecte Educatiu Individual.
 • Participar en les coordinacions amb els professionals de la xarxa de serveis de suport implicats en cada cas.
 • Elaborar i registrar els informes d’entrada, seguiment i sortida.
 • Acompanyar el jove en el seu procés d’entrada, estada i sortida del pis.
 • Participar en la recerca de recursos, serveis i professionals.
 • Organitzar moments de lleure compartits entre els joves i l’equip educatiu.
 • Participar de les reunions periòdiques de coordinació de l’equip.
 • Preparar les assemblees amb els joves i l’equip.

Comunitat teresiana

Dóna suport a tot el projecte educatiu amb la seva presència contínua en el dia a dia dels joves. Depèn de la Companyia de Sta. Teresa de Jesús. Es coordina amb la resta de l’equip educatiu.

Funcions:

 • Transmetre valors humans i evangèlics per mitjà de les seves actituds i actuacions, i explicitar-los.
 • Donar suport als joves a través de la convivència diària.
 • Orientar els joves en qüestions domèstiques del seu PEI: cura de la llar, neteja, ordre, alimentació, compra, salut..
 • Afavorir la bona convivència en el pis.
 • Acompanyar els joves en la seva entrada, estada i sortida del pis.
 • Acompanyar els joves en les gestions diàries quan sigui necessari.
 • Participar en les reunions periòdiques de coordinació de l’equip.
 • Participar en les assemblees amb els joves i la tutora.
 • Garantir el bon estat de manteniment del pis i la reposició del material que calgui
 • Compartir alguns moments de lleure amb els joves.
 • Gestió administrativa del projecte.

Administradora

Gestiona l’economia del pis.

Funcions:

 • Gestionar l’economia mensual del pis
 • Confeccionar el pressupost anual amb la col·laboració de l’equip educatiu. Fer el pagament de salaris del personal contractat.